KSOW

KSOW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

EURO HORIZON SP.Z O.O. SP. K. - Partner KSOW informuje, że 8 czerwca 2020 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn.„Integracja w rolnictwie wsparta innowacyjnymi narzędziami cyfrowymi do organizacji rynku drogą do skrócenia łańcucha dostaw i wzrostu dochodów wielkopolskich rolników”. 

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 51.250,00 zł.

Operacja mająca na celu zorganizowanie 10 szkoleń dla rolników z Wielkopolski, w szczególności producentów trzody i bydła opasowego, poświęconych budowaniu integracji, współpracy i wspólnej oferty przy wykorzystaniu cyfrowego systemu zarządzania gospodarstwami i grupami producentów rolnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 10 szkoleń, przeszkolenie od 150 do 200 osób, w tym od 5 do 10 doradców.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl